KYUKAKU-USHIO 20XX

Planning, Choreography, Performer: Tomohiko Tsujimoto, Mirai Moriyama

Stage Manager: Takashi Kawachi

Lighting Designer: Yasuyuki Yoshieda

Sound Designer: Raku Nakahara

Videographer: So Matsuzawa

Promotion Designer: Junko Yano

Production Assistant: Honoka Ishibashi

HP: http://kyukakuushio.com/

Twitter: https://twitter.com/kyukakuushio

Instagram: https://www.instagram.com/kyukakuushio/