BOYS TIME

Script: Hideo Tsuchida, Amon Miyamoto

Direction: Amon Miyamoto

Music: Ulfuls

Choreography: Rino Masaki

Cast:

(1999)Takashi Fujii, Tenkyu Fukuda, Naoki Saito, Kenji Matsutani, Meiken Ito, Toru Fujimori, Daisuke Miyagawa, Ryuta Sato, Mirai Moriyama, Koji Yamamoto

(2000) Hiroyuki Takami, Tenkyu Fukuda, Naoki Saito, Meiken Ito, Toru Fujimori, Daisuke Miyagawa, Ryuta Sato, Mirai Moriyama, Kyounosuke Hanai, Kenji Matsutani

Production: PARCO Theater

Year: 1999, 2000