RENT

Original Script / Music: Jonathan Larson

Direction: Erika Schmidt

Choreography: Tomohiko Tsujimoto

Cast: Mirai Moriyama, K, Ryohei, DEM, Jennifer Perri, Toshiki Yonekura, Shin Gen, Roma Tanaka, Shiho, Mizrock, Erika Mochizuki, Yujiro Shirakawa

Production: TOHO CO., LTD. / Mariko Kojima

Year: 2008